ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ QUIZ

1] Η εταιρεία «MONDELEZ Europe Services GmbH-Υποκατάστημα Ελλάδας,» η οποία παρέχει υπηρεσίες προώθησης (marketing) των προϊόντων «Κουβερτούρα Παυλίδης» (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια εταιρεία»), σε συνεργασία με την εταιρεία «OGILVYONE WORLDWIDE – ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.» που δραστηριοποιείται στο διαφημιστικό κλάδο (εφεξής καλούμενη «OGILVY ONE»), από κοινού αναφερόμενες και ως «οι εταιρείες», διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) και της ιστοσελίδαςhttp://kouvertourapavlides.gr την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο “Κουβερτούρα Παυλίδης Quiz” (εφεξής το Πρόγραμμα) από την οποία θα αναδειχθούν με ηλεκτρονική κλήρωση τέσσερις (4) νικητές, που ο καθένας θα κερδίσει ένα από τα παρακάτω (εφεξής το «Δώρο»):

  1. ο πρώτος νικητής που θα κληρωθεί θα κερδίσει ένα γαλάζιο μίξερ KitchenAid 5 λίτρων με δίσκο τροφοδοσίας της σειράς Artisan, μαζί με ένα συνοδευτικό γυάλινο μπωλ ανάμιξης 4,83 λίτρων από την ίδια σειρά και ένα βιβλίο συνταγών για μίξερ KitchenAid,
  2. ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος νικητής που θα κληρωθούν, θα κερδίσoυν ο καθένας από 42 τεμάχια Κουβερτούρα Παυλίδης 125γρ.

2] Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και Κύπρου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι των εταιρειών του ομίλου Mondelēz International στην Ελλάδα και της OGILVY ONE, οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και οι σύζυγοί τους.

3] Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από την 29-04-2015 με την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης στο https://www.facebook.com/kouvertourapavlides, μέχρι και την 29-05-2015 στις 00:00 τα μεσάνυχτα.

4] Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτική η αγορά προϊόντος. Για να συμμετέχει κάποιος (εφεξής ο «Συμμετέχων») στο Πρόγραμμα, θα πρέπει:
α) να εισέλθει στην ιστοσελίδα http://kouvertourapavlides.gr, β) να απαντήσει σε τρεις γενικές ερωτήσεις ζαχαροπλαστικής που θα του εμφανίζονται σειριακά παρακολουθώντας τα διαδοχικά videos και γ) να συμπληρώσει μέχρι το πέρας του Προγράμματος τα στοιχεία του (Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail) στην ειδική φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού, αποδεχόμενος ταυτόχρονα τους παρόντες Όρους Συμμετοχής.
Πιο αναλυτικά, η κάθε ερώτηση θα συνοδεύεται από ένα video και οι χρήστες θα έχουν συγκεκριμένο χρόνο στη διάθεσή τους προκειμένου να απαντήσουν. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις θα είναι πολλαπλών επιλογών και ο χρήστης θα καλείται να επιλέξει μία εκ των τριών πιθανών απαντήσεων. Στο τέλος και των τριών ερωτήσεων, ο χρήστης θα ενημερώνεται για το σκορ του και αν επιθυμεί θα συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και της OGILVYONE.

5] Έκαστος συμμετέχων δύναται να συμμετάσχει όσες φορές επιθυμεί, μία φορά, όμως, θα δικαιούται να λάβει μέρος στην κλήρωση. Όλες οι συμμετοχές θα καταγράφονται σε λίστα βάσει της χρονολογικής σειράς που υποβλήθηκαν. Με το πέρας του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση που θα αναδείξει τους τέσσερις (4) νικητές και τέσσερις (4) επιλαχόντες. Οι τέσσερις νικητές θα κερδίσουν το Δώρο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος κατά την σειρά ανάδειξής τους στην κλήρωση.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα γραφεία της OGILVY ONE την ημερομηνία 02-06-2015 στις 17:00 μ.μ. από την OGILVY ONE παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας ή/και συμβολαιογράφου. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της στη σελίδα της “Κουβερτούρας Παυλίδης” στο Facebook (https://www.facebook.com/kouvertourapavlides). Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

6] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Προγράμματος. Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους συμμετοχής.

7] Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του όπου απαιτείται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του Συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στην Διοργανώτρια εταιρεία να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα.

8] Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στο Facebook στη σελίδα της Κουβερτούρας Παυλίδης σε σχετικό Note. Η OGILVY ONE, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή /και μέσω e-mail με τους νικητές, για να τους ενημερώσει ποια διαδικασία θα ακολουθήσουν για την αποδοχή του Δώρου τους. Οι νικητές θα πρέπει, αφού ενημερωθούν, να απαντήσουν στο email μέχρι και την 07/06/2015 στις 12 τα μεσάνυχτα επιβεβαιώνοντας τα προσωπικά τους στοιχεία  (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας), προκειμένου η Διοργανώτρια να διασφαλίσει την αποστολή ή παραλαβή του Δώρου τους, σύμφωνα τα αναφερόμενα κατωτέρω. Σε περίπτωση που νικητής δηλώσει διαφορετικά στοιχεία, από τα  στοιχεία που είναι καταχωρημένα στα αρχεία της Διοργανώτριας εταιρείας, το Δώρο θα ακυρώνεται. Μετά την ολοκλήρωση των, με το παρόν, αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της Διοργανώτριας εταιρείας και της OGILVY ONE και την παράδοση του Δώρου, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται. Η OGILVY ONE κατά την επικοινωνία με το νικητή μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη Δώρου. Σε περίπτωση μη αποδοχής του Δώρου, ο νικητής θα πρέπει να το δηλώνει γραπτά προς τη Διοργανώτρια με e-mail στο pavlides.greece@gmail.com.
Οι νικητές που διαμένουν στην Αττική θα μπορούν να παραλαμβάνουν το Δώρο τους από τα γραφεία της OGILVY ONE (Ημαθίας 10Α, Γέρακας, Αττική, ΤΚ.: 15344) την ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί. Για τους νικητές που διαμένουν εκτός Αττικής, τα δώρα θα τους αποσταλούν με εταιρεία courier και τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τη Διοργανώτρια. Κατά την παραλαβή του Δώρου, υπάλληλος της OGILVY ONE ή της εταιρείας courier θα ταυτοποιήσει τα στοιχεία του νικητή-παραλήπτη με επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου και ο νικητής-παραλήπτης θα υπογράψει την δήλωση αποδοχής δώρου.

Εάν οι νικητές δεν ανταποκριθούν έως τις 07/06/2015 στις 12 τα μεσάνυχτα, απαντώντας με email ή δεν αποδεχθούν το Δώρο τους κατά την παράδοση-παραλαβή αυτού, τότε το Δώρο ακυρώνεται και δικαιούχος του Δώρου είναι ο κάθε επιλαχών με τη σειρά κλήρωσης. Ο κάθε επιλαχών καλείται να ανταποκριθεί αποδεχόμενος ή όχι το Δώρο του απαντώντας με email ή/και τηλεφωνικά έως την 07/06/2015. Εάν οι νικητές δεν αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία τους έως την 07/06/2015, χάνουν αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους επ' αυτού και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην διάθεσή τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
(β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων Όρων,
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,
(δ) σε περίπτωση που δεν παρουσιάσει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας σύμφωνα με το Ν. 3783/2009 κατά την παράδοση- παραλαβή του Δώρου,
(ε) σε περίπτωση μη υπογραφής της δήλωσης συναίνεσης κατά την παραλαβή του Δώρου.
Η Διοργανώτρια σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των Δώρων.

9] Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, να ματαιώσει το Πρόγραμμα, μειώσει τη διάρκειά του, τροποποιήσει τα δώρα, κλπ., εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα της Κουβερτούρας Παυλίδης στο Facebook (https://www.facebook.com/kouvertourapavlides). Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της παραλαβής από τους νικητές των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας εταιρείας και της OGILVY ONE παύει να υφίσταται.

10] Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Η συσκευή του μίξερ KitcheAid που προσφέρεται ως ένα από τα Δώρα έχει βιντεοσκοπηθεί για τις ανάγκες των γυρισμάτων και προβολής των χρήσεων της Κουβερτούρας Παυλίδης, χωρίς να τεθεί σε λειτουργία.  Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την εξαργύρωση των Δώρων, η Διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για διαφημιστικούς  σκοπούς. Οι νικητές δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της Διοργανώτριας εταιρείας, λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

11] Η ευθύνη της Διοργανώτριας εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η OGILVYONE δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την εξαργύρωση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Για οποιοδήποτε ελάττωμα των Δώρων οι νικητές μπορούν να απευθύνονται μόνο στην κατασκευάστρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα.

12]  Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των «MONDELEZ Europe Services GmbH-Υποκατάστημα Ελλάδας»  και OGILVY ONE.

13] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η OGILVY ONE δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία και η OGILVY ONE δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και της σελίδας της “Κουβερτούρας Παυλίδης” στο Facebook (https://www.facebook.com/kouvertourapavlides) και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και της OGILVY ONE. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία και η OGILVY ONE δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην σελίδα της “Κουβερτούρα Παυλιδης” στο Facebook με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Προγράμματος.

14] Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις εταιρείες για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του, των ονομάτων και φωτογραφιών των νικητών μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων και των social media). Έτσι, η Διοργανώτρια εταιρεία  επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόν Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

15] α. Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα παρέχουν ρητά τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την χρήση των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν με τη δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα και για την προβολή του Προγράμματος και των αποτελεσμάτων αυτού μέσω ραδιοφώνου ή/και τηλεοράσεως ή/και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/και του Διαδικτύου (Internet). Η ως άνω συγκατάθεση και εξουσιοδότηση γεννά το δικαίωμα της Διοργανώτριας να χρησιμοποιήσει το όνομα και τα λοιπά στοιχεία των συμμετεχόντων κατά την κρίση της και σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για οιονδήποτε σκοπό και χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα.
β. Τα μη ευαίσθητα στοιχεία των συμμετεχόντων συγκεντρώνονται σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων με τη μορφή βάσης δεδομένων (database) που τηρεί η Διοργανώτρια, η οποία διασφαλίζει πλήρως από τεχνικής απόψεως την ασφάλεια και το απόρρητο των εν λόγω στοιχείων. Με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, οι με οιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους Συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα, είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας (εκτελών την επεξεργασία) κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, να διεκπεραιώσει την διαχείριση και επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων.
γ. Το ως άνω Αρχείο (database) θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Προγράμματος, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών καθώς και, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες συμφωνούν, για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτρια. Τα σχετικά προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα, εκτός των ανωτέρω νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, τον Ν. 3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο. Για την άσκηση των συναφών τους δικαιωμάτων, οι συμμετέχοντες δύνανται να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210-2889000.

16] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα βρίσκονται αναρτημένοι στο microsite http://kouvertourapavlides.gr. Το παρόν Πρόγραμμα δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook. 

17] Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας ή τρίτων, η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

18] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από το Πρόγραμμα που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

19] Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, Χαρά Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28). Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.